Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych jest dla nas ważna. Poniżej informujemy szczegółowo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane i jak je chronimy stosując zasady i reguły wskazane z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO.

I. Istotne informacje dotyczące ochrony danych Klientów przez grupę przedsiębiorstw MEWA.

Poniżej znajdą Państwo istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa należące do grupy MEWA (MEWA) z siedzibą w Niemczech oraz innych krajach europejskich. Przedmiotem działalności MEWA jest produkcja, do- starczanie oraz pielęgnacja tekstyliów wielokrotnego użytku. Poza tym MEWA oferuje świadczenia w zakresie usług związanych z tekstyliami dla przedsiębiorstw z sektora przemysłowego, handlowego, rzemieślniczego, gospodarczego i gastronomicznego.

My, spółka MEWA, będąca stroną umowy z Państwa przedsiębiorstwem (dalej zwana my, nas lub nasza), przekazujemy Państwu poniżej wraz z istotnymi oraz pełnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych (polityka prywatności) przede wszystkim przegląd naszych procedur związanych z gromadzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem lub usuwaniem (da- lej wspólnie nazywane przetwarzanie lub przetwarzaniem) jakichkolwiek informacji dotyczących Państwa (np. nazwisko lub dane kontaktowe, dalej wspólnie nazywane dane osobowe) w ramach naszych relacji z klientem. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności uzyskają Państwo niżej w punkcie II. 

1. Informacje dotyczące administratora danych i dane kontak- towe inspektora ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, jako strona umowy z Państwa przedsiębiorstwem. Nasze dane kontaktowe znajdują się każdorazowo na dokumen- tach umowy oraz w naszej korespondencji firmowej (pisma, e-maile itp.). Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: MEWA Textil-Service Sp. z o.o., Inspektor ochrony danych, ul. Andersa 15, 41-200 Sosnowiec lub e-mailem:

ochronadanychosobowych@mewa-service.pl

.

2. Typ i pochodzenie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Naszymi klientami są przedsiębiorcy. Do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych zaliczają się dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalno- ścią, które są niezbędne do realizacji wzajemnych relacji z Państwa przedsiębiorstwem. Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymujemy z reguły bezpośrednio od Państwa. Częściowo dane te są jednak udostępniane również przez podmioty trzecie, np.: Państwa pracodawcę lub pobierane ze źródeł dostępnych publicznie. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.1.

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Przetwarzamy Państwa dane w następującym celu:
Zawarcia i realizacji zawartych umów z naszymi klientami; Realizacji działań w celu ulepszenia produktów/usług oraz wzmocnienia naszych relacji z klientem; Przeprowadzenia ankiet, np. badań rynkowych lub ankiet satysfakcji klienta (komentarz zwrotny klienta); Reklamy dla istniejącej bazy danych klientów/ reklamy bezpośredniej. W przypadku wyra- żenia zgody w celu w niej wskazanym do czasu jej cofnięcia lub odwołania.

Korzystamy zasadniczo z następujących podstaw prawnych:

Przetwarzanie jest niezbędne do: (i)

zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – wykonanie umowy, którego stroną jest osoba, której dane do- tyczą; (ii) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie realizacji i rozliczania zawartych umów; (iii) ochrony prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - ochrona prawnie uzasadnionego inte- resu polegającego na marketingu własnych produktów lub usług, realizacji działań ulepszających produkty i usługi, także na podstawie przeprowadzanych ankiet, organizacji dzia- łań reklamowych; (iv) ( na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO - zgoda na przetwarzanie danych.. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.2 i punk- cie II.3.

4. Odbiorcy Państwa danych oraz podstawy prawne udostępnienia

Przekazujemy Państwa dane osobowe innym spółkom z grupy MEWA oraz podmiotom trzecim, jak i naszym usłu- godawcom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami usta- wowymi przekazujemy je także organom władzy, sądom, zewnętrznym konsultantom oraz podmiotom trzecim o podobnym charakterze. Niektórzy z wymienionych odbior- ców posiadają siedziby poza krajami należącymi do obsza- ru Unii Europejskiej (UE). Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.4 i punkcie II.5.

5. Okresy zapisu i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte w momencie, gdy nie są one już niezbędne do celów, do których zostały pier- wotnie zebrane lub w momencie gdy nie są one już nie- zbędne do prawnie uzasadnionych interesów. Zostaną one również usunięte, jeśli jest to niezbędne zgodnie z obowią- zującymi przepisami. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.6.

6. Państwa prawa ustanowione przepisami

Zgodnie z obowiązującym prawem w związku z przetwa- rzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo pewne prawa. Wynikają one z przepisów RODO oraz uszczegóławiane są poprzez przepisy aktów prawa krajo- wego. I tak na przykład mają Państwo prawo dostępu do informacji o swoich danych, jak i są upoważnieni do żą- dania ich usunięcia lub ich przekazania, jednakże w sy- tuacjach i z ograniczeniami wskazanymi bezpośrednio w RODO. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.7.

7. Serwis i kontakt

Nasze serwis dla klientów jest zawsze do Państwa dyspozy- cji w razie jakichkolwiek pytań pod podanym adresem. Czy chcą Państwo jako osoba, której dane dotyczą skorzystać ze swoich praw lub otrzymać odpowiedzi na inne pytania dotyczące tej informacji? W takiej sytuacji prosimy zwrócić się do spółki MEWA, która jest stroną umowy z Państwa przedsiębiorstwem. Dane kontaktowe znajdują się każdo- razowo na dokumentach umowy oraz w naszej korespon- dencji firmowej (pisma, e-maile itp.).  

II. Szczegółowe wskazówki dotyczące polityki prywatności dla klientów MEWA

 1. Typ i pochodzenie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w ramach transakcji handlo- wych z podmiotami prawnymi. Do przetwarzanych przez nas danych osobowych należą:

 • Państwa biznesowe dane adresowe i kontaktowe jak imię, na- zwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, funkcja i dział także osób kontaktowych u naszych klientów oraz dostaw- ców itp.;
 • Dane wymagane przez nas do prowadzenia prawidłowej ra- chunkowości, jak konto bankowe, numer identyfikacji podat- kowej itp. (o ile dotyczą one przedsiębiorców)

Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymujemy z reguły bezpośrednio podczas nawiązywania i utrzymywania rela- cjami z klientami. Częściowo otrzymujemy dane osobowe także od innych spółek MEWA np. wtedy, gdy więcej spół- ek MEWA obsługuje jednego klienta. Ponadto przetwarza- my także dane osobowe, które otrzymaliśmy w inny sposób zgodnie z aktualnymi przepisami systemu ochrony danych osobowych w danych kraju, np.:

 • ze źródeł dostępnych publicznie jak np. rejestry handlowe i przedsiębiorców, targi, wystawy, źródła internetowe, gazety, spisy branżowe itp.;
 • od podmiotów trzecich, które nie są związane z MEWA np. stowarzyszenia przedsiębiorców, związki branżowe, wywia- downie gospodarcze, ubezpieczalnie itp.

2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne ich przetwarzania

Przetwarzamy opisane w punkcie II.1 dane osobowe doty- czące Państwa osoby z uwzględnieniem wymienionej każ- dorazowo podstawy prawnej. Obowiązuje to do poniżej wy- mienionych celów jak i do realizacji ankiet (patrz w związku z tym - punkt II.3).

Art. 6 ust. 1(b) RODO

 •  Zawieranie, realizacja i wypełnianie umów z klientami naszego przedsiębiorstwa; 

Art. 6 ust. 1(f) RODO 
Realizacja uzasadnionych prawnie interesów MEWA, np.:

 • Realizacja działań w celu ulepszenia produktów/usług oraz wzmocnienia naszych relacji z klientem, jak np. działania związane z badaniami rynkowymi lub ankie- ty satysfakcji klienta (komentarz zwrotny klienta);
 • Reklama telefoniczna lub za pośrednictwem poczty dla istniejącej bazy klientów, reklama bezpośrednia, jeżeli osoby zainteresowane nie sprzeciwiły się prze- twarzaniu danych w tym celu;
 • Cele związane z administracją wewnętrzną np. koor- dynacja realizacji usług dla naszych klientów, działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa kompu- terowego i działań komputerowych;
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych w związku z analizą i oceną wskaźników dotyczących usług świadczonych przez nas lub inną spółkę MEWA;
 • Konsultacje i wymiana danych z wywiadowniami gospodarczymi (np. SCHUFA, IHD) w celu ustalenia ryzyka kredytowego lub ryzyka niewypłacalności
 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami.
 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu podczas wykonywania umowy w zakresie przetwarzania danych pracowników i współpracowników klienta

Art. 6 ust. 1(c) RODO
Wykonywanie obowiązków nałożonych przez prawo np.

 • w związku z przekazywaniem odpowiednich informacji podatkowych lub w ramach mających zastosowanie przepisów sankcyjnych;
 • w celu przestrzegania wytycznych handlowych, podatkowych lub innych prawnych przepisów związanych z przechowywaniem/ zapisywaniem niektórych danych osobowych.

Art. 6 ust. 1(a) RODO 
O ile nie odbywa się to w celu realizacji uzasadnionych interesów,

 • Wysyłka reklamy/elektronicznych newsletterów; Zaproszenie do udziału w ankiecie i przeprowadzanie ankiet. 

Jeżeli dane osobowe klienta miałyby być przetwarzanie w innym celu niż ten, w jakim zostały pierwotnie zgromadzo- ne, to poinformujemy osobę zainteresowaną – w zakresie dozwolonym ustawowo – o tym nowym celu. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Prosi- my jednak pamiętać, że przetwarzanie danych do momen- tu odwołania zgody pozostaje dozwolone.

3. Przeprowadzanie ankiet

Przetwarzamy dane osobowe również, aby ulepszać pro- dukty i usługi świadczone przez MEWA i aby wzmacniać nasze relacje z klientami. Przetwarzanie danych osobo- wych w związku z przeprowadzanymi ankietami odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1(a) lub art. 6 ust. 1(f) RODO..

3.1 Zaproszenie do badań ankietowych:

W celu zwracania się do potencjalnych uczestników bada- nia za pośrednictwem e-maila lub telefonu, jeżeli jest to ko- nieczne, przetwarzamy takie dane jak nazwisko i/lub służ- bowe dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon). Zwracamy się do Państwa tylko z zachowaniem przepisów prawnych dotyczących reklamy dla istniejącej bazy danych klien- tów lub w ramach wyrażonej przez Państwa zgody. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwa- rzanie Państwa danych kontaktowych za pośrednictwem ochronadanychosobowych@mewa-service.pl ze skutkiem na przyszłość. W związku z powyższym naliczone zostaną Państwu jedynie koszty przekazu (patrz także punkt II.7.6 w celu skorzystania z prawa do sprzeciwu). Mogą Państwo również wycofać swoją zgodę (patrz punkt II.2).  

3.2 Przetwarzanie zawierające małą ilość danych:

W naszych ankietach my bądź usługodawca na nasze zlece- nie zwraca uwagę, aby pobierać możliwie jak najmniej lub nie pobierać żadnych danych osobowych, ponieważ zależy nam na otwartych i szczerych odpowiedziach. W poszcze- gólnych przypadkach prowadzimy wyraźnie ankiety osobo- we lub też na wyraźne Państwa życzenie pozostawiamy w ankietach Państwa dane . Tak jest na przykład w przypadku, gdy prowadzimy rozmowy w związku z osobistymi komenta- rzami, aby w powiązaniu z danym kontaktem zapewnić Pań- stwu zadowolenie z naszych usług. W ten sposób możemy uwzględnić Państwa ewentualne życzenia związane z dopa- sowaniem produktu lub usługi lub wdrożyć je w przyszłości. Wyniki ankiet, a w szczególności badania rynkowego, są u nas składane w formie zbiorczej, tak więc nie mamy bezpo- średniej możliwości oceny tych wyników w powiązaniu z konkretną osobą.

3.3 Ankiety internetowe:

W przypadku ankiet internetowych przekazane techniczne dane dostępu są automatycznie szyfrowane za pośrednic- twem Państwa przeglądarki. Są to na przykład: nazwa Pań- stwa dostawcy usług internetowych, data i godzina dostępu do naszego narzędzia do prowadzenia ankiety i/lub dane identyfikacyjne wykorzystanej przeglądarki/ systemu opera- cyjnego. W takim przypadku serwer internetowy zapisuje siłą rzeczy także adres IP urządzenia z którego Państwo korzysta- cie. Adres IP może teoretycznie umożliwić powiązanie z Pań- stwa osobą, jednakże należy pamiętać, iż jest on informacją identyfikującą określone urządzenie, nie zaś osobę. Ponad- to nie dochodzi ani do łączenia danych dostępu z Państwa wynikami ankiety lub innymi źródłami danych, ani analizy tych danych lub ich przekazania do nas jako zleceniodaw- cy. Zapisanie danych dostępu jest wymagane ze względów technicznych, aby przygotować funkcjonalny proces ankie- ty internetowej i zapewnić bezpieczeństwo systemu. Dane te przechowywane są wyłącznie przez okres, w którym są potrzebne w celu osiągnięcia powyższych celów. Państwa adres IP zachowywany jest przez okres maksymalnie 7 dni. W ramach badań ankietowych przeprowadzanych w formie elektronicznej nasi partnerzy poinformują Państwa odrębnie o ewentualnym dalszym, istotnym pod względem technicz- nym, przetwarzaniu danych (np. stosowaniu plików cookie).

3.4 Przetwarzanie danych naszych partnerów:

O ile kontaktują się Państwo z naszymi partnerami w związku z przeprowadzonymi przez nich ankietami za pośrednictwem e-maila, formularza kontaktowego lub telefonu np. odpowia- dając na pytania w procesie ankiety lub (np. w przypadku udziału w konkursach) dobrowolnie przekazując dalsze dane (także osobowe), przekazane przez Państwo informacje będą wykorzystywane wyłącznie do tych celów i ewentualnie na odpowiedzialność naszych partnerów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te udzielone w ramach danej ankiety będą przechowywane osobno i nie będą łączo- ne z innymi Państwa danymi osobowymi. Również w tych przypadkach nie zostaną nam, jako zleceniodawcy, przeka- zane żadne dane, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

4. Odbiorca Państwa danych oraz podstawy prawne

Przekazujemy dane osobowe innym spółkom MEWA, pod- miotom trzecim i usługodawcom.

4.1 Inne spółki MEWA:

Dane osobowe są udostępniane innym spółkom MEWA zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1(c), (f) RODO tylko wtedy i o ile te są wymagane do wypełnienia obowiązków praw- nych ciążących na danym administratorze, rozumianym jako spółka z grupy MEWA lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów tej spółki. Tak może być w przy- padku np. zabezpieczenia wewnętrznych celów admini- stracyjnych. Do nich należą koordynacja usług świadczo- nych dla naszych klientów, scentralizowane świadczenie usług wewnętrznych lub (anonimowa/pseudonimizowana) ocena wskaźników przedsiębiorstwa.

4.2 Podmioty trzecie:

Pozostałym podmiotom trzecim, poza spółkami z grupy MEWA np. organom celnym, finansowym lub innym orga- nom nadzorczym przekazujemy dane osobowe zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1(c), (f) RODO tylko wtedy i o ile dane te są wymagane do wypełnienia obowiązków praw- nych obciążających daną spółkę z grupy MEWA lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów tej spółki. We wszystkich innych przypadkach Państwa dane przekazuje- my osobom trzecim tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy na to odpowiednią zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1(a) RODO.

4.3 Usługodawcy (zewnętrzni i wewnętrzni):

W ramach realizacji naszych relacji handlowych z Państwa przedsiębiorstwem współpracujemy również z zewnętrz- nymi i/lub wewnętrznymi usługodawcami (inne spółki z grupy MEWA). Ma to miejsce np. w związku z niektórymi usługami internetowymi, w związku z wysyłaniem reklamy lub realizacją naszych ankiet zaadresowanych do klien- tów. Jeżeli decydujemy się na zaangażowanie jakichkol- wiek usługodawców, odbywa się to zawsze w granicach i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Przekazywanie danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Wśród odbiorców danych osobowych mogą znajdować się także podmioty, które mają siedzibę w innym kraju, w szczególności poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). To może być również kraj, co do którego nie została wydana uprzednia decyzja Komisji Europejskiej stwierdza- jąca odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, przy czym kraje te zapewniają odpowiedni po- ziom ochrony danych (kraj trzeci) jak np. USA. W takim przypadku ustalono za pomocą określonych środków, że wszyscy odbiorcy z siedzibą spoza obszaru EOG zapew- niają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (art. 45 RODO) i podjęto działania techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym opublikowaniem lub nie- uprawnionym dostępem oraz przed innymi niedozwolo- nymi formami ich przetwarzania. Określone środki mogą zostać udostępnione za pośrednictwem wymienionych w punkcie II.8 danych kontaktowych. Dalsze przekazywanie danych podlega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiednim wymogom dotyczącym dalszego udo- stępniania lub powierzenia przetwarzania.  

6. Okresy zapisu i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy tylko przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji danego celu przetwarzania. O ile dane osobowe nie są już niezbędne, usuwamy je z nasze- go systemu i ewidencji i/lub podejmujemy działania w celu ich anonimizacji, tak aby nie można już było zidentyfiko- wać osoby na podstawie tych danych. W celu zachowania przepisów prawnych musimy jednak niektóre dane osobowe przechować bądź zapisać na określony czas. Dotyczy to np. obowiązku dokumentowania, potwierdzania i przechowy- wania danych osobowych, które wynikają z krajowych prze- pisów handlowych i podatkowych. Przykładowo istotne dla nas okresy ewentualnego przechowywania danych zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem, wynoszą z regu- ły trzy do dziesięciu lat, a w wyjątkowych przypadkach do 30 lat. W Polsce w odniesieniu do MEWA Textil – Service Sp. z o.o. okresy przechowywania danych wynikające z po- wszechnie obowiązujących przepisów prawa wynosić mogą od 2 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach nawet do lat kilkunastu w związku z rozliczeniami podatkowymi.

7. Państwa prawa ustanowione przepisami

W związku z ustanowionymi warunkami zgodnie z obowią- zującym prawem (tzn. RODO i polską ustawą o ochronie da- nych osobowych ) mają Państwo następujące prawa:

7.1 Prawo dostępu do informacji:

Mogą Państwo zażądać informacji, czy Państwa dane są prze- twarzane. Jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do otrzymania informacji np. dotyczących celów przetwarzania danych, kategorii odnośnych danych osobowych a także od- biorcy lub kategorii odbiorców, którym udostępniono dane osobowe lub którym zostaną one udostępnione. Mają Pań- stwo prawo do otrzymania jednej kopii danych osobowych, które stanowią przedmiot przetwarzania. Za wszystkie kolej- ne kopie naliczymy stosowną rekompensatę opartą na kosz- tach manipulacyjnych.

7.2 Prawo do sprostowania danych osobowych:

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa osoby. W zależno- ści od rodzaju i celu przetwarzania, mają Państwo prawo za- żądać uzupełnienia niepełnych danych osobowych, również za pomocą dodatkowego oświadczenia.

7.3 Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych oso- bowych.

7.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku odpowied- nie dane zostaną zaznaczone i będą przez nas wykorzysty- wane wyłącznie do wyznaczonych celów.

7.5 Prawo do możliwości przenoszenia danych osobowych:

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, po- wszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały nam do- starczone. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

7.6 Prawo do sprzeciwu:

Mają Państwo w każdym momencie prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas danych dotyczących Państwa osoby. Jesteśmy w takiej sytuacji zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, nie będziemy już dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych do określonych celów. Wykonanie tego prawa nie powoduje naliczenia żadnych kosztów. Takie prawo do sprzeciwu nie istnieje w pewnych okolicznościach, w szczególności, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych wymagane jest jako działanie zmierzające do zawarcia umowy lub do realizacji już zawartej umowy.

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do wła- ściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie przysługujące Państwu prawa ulegają odpowied- nim ograniczeniom na gruncie RODO, wobec powyższego przed skorzystaniem z danego prawa prosimy o upewnienie się, czy w konkretnej sytuacji możecie Państwo z niego sko- rzystać.

8. Dane kontaktowe i modyfikacje polityki prywatności

Nasz serwis dla klientów jest zawsze do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań. Jeśli Państwo jako osoba, któ- rej dane dotyczą, chcielibyście skorzystać ze swoich praw lub otrzymać odpowiedzi na inne pytania dotyczące tej in- formacji prosimy zwrócić się do spółki MEWA, która jest stroną umowy z Państwa przedsiębiorstwem. Dane kontak- towe znajdują się każdorazowo na dokumentach umowy oraz w naszej korespondencji firmowej (pisma, e-maile itp.). Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. O wszelkich modyfikacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.