Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

Ochrona danych osobowych w ankietach

Polityka prywatności firmy MEWA

dotycząca udziału w badaniach ankietowych

(Stan na dzień 31.08.2018)

W jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi?

W celu doskonalenia produktów/usług MEWA oraz wzmocnienia relacji z klientami spółka MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG („MEWA“) systematycznie przeprowadza badania ankietowe (np. badanie satysfakcji klientów). Przywiązujemy przy tym duże znaczenie do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane z uwzględnieniem właściwych przepisów z zakresu ochrony danych. Przede wszystkim podlegamy przepisom europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jak również Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), których wymogi zostały uwzględnione podczas tworzenia naszych procesów w zakresie badań ankietowych.

Przeprowadzając badania ankietowe współpracujemy wyłącznie z godnymi zaufania partnerami oraz instytutami badania rynku, które stosują się do naszych zaleceń i poza przestrzeganiem przepisów prawnych dotyczących ochrony danych prowadzą swoje działania zgodnie z wytycznymi standardów jakości niemieckich związków badań rynkowych i społecznych (w dalszej części zwanymi „partnerami”).

Twój udział w ankiecie jest dobrowolny, a Twoje informacje będą traktowane w sposób ściśle poufny. Chcielibyśmy zyskać Twoje pełne zaufanie i z tego względu prezentujemy sposób postępowania z danymi osobowymi. Poniższe oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób zapewniamy ochronę Twoich danych podczas przeprowadzania ankiety oraz które dane, w jakim celu i w jakim zakresie są przetwarzane.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych uzupełniają „wskazówki dotyczące ochrony danych grupy przedsiębiorstw MEWA” (do pobrania na stronie: https://www.www.mewa-service.pl/inny/obsluga-danych-osobowych) zawierające obszerne informacje dotyczące ochrony danych oraz przetwarzania danych osobowych przez grupę przedsiębiorstw MEWA, jak również Twoich praw jako osoby zainteresowanej.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo możesz się zwrócić?
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w kontekście Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych przepisów dotyczących ochrony danych w celu przetwarzania danych w związku z przeprowadzaniem badań ankietowych jest:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Centrala telefoniczna: +49 611 7601-0
Telefaks: +49 611 7601-361
e-mail: info@mewa-service.pl

Spółka MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG stanowi część grupy przedsiębiorstw MEWA z filiami w Niemczech, jak również w innych krajach europejskich i jest odpowiedzialna za centralne zarządzanie procesami w zakresie badań ankietowych.

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych możesz skontaktować się pod poniższym adresem:
MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Pełnomocnik ds. ochrony danych
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
e-mail: ochronadanychosobowych@mewa-service.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? Na jakiej podstawie prawnej?
MEWA przetwarza dane osobowe w ramach obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do określonych celów. W ramach naszych wewnętrznych procesów w zakresie badań ankietowych/badań rynku dane osobowe przetwarzamy w celu udoskonalenia produktów/usług MEWA oraz wzmocnienia relacji z klientami.

Zaproszenie do badań ankietowych: W celu zwracania się do potencjalnych uczestników badania, jeżeli jest to konieczne, przetwarzamy takie dane jak nazwisko i/lub służbowe dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon). Zapytania kierowane e-mailem lub telefoniczne zasadniczo mają miejsce wyłącznie w przypadku udzielenia Twojej wyraźnej lub (w przypadku kontaktu telefonicznego) domniemanej zgody i z uwzględnieniem wymogów prawnych. Bez Twojej wyraźnej zgody wykorzystujemy Twój adres e-mail w celu skontaktowania się ze stałymi klientami wyłącznie wyjątkowo i przestrzegając ustawowych praw. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wykorzystywanie Twojego adresu e-mail przez MEWA ze skutkiem na przyszłość nie ponosząc z tego tytułu innych kosztów niż koszty przekazania informacji zgodnie z podstawowymi taryfami (por. korzystanie z prawa sprzeciwu).

Anonimowe przeprowadzenie badań ankietowych: Zasadniczo badania ankietowe przeprowadzamy nie przetwarzając danych osobowych i zachowując najwyższy poziom anonimowości, aby w miarę możliwości uzyskać od badanych osób rzetelne i szczere informacje. W wyjątkowych sytuacjach na podstawie odrębnej zgody przeprowadzamy indywidualne badania ankietowe lub na życzenie przydzielamy konkretną osobę (np. jeżeli chcesz otrzymać wynik ankiety lub aby skontaktowano się z Tobą w sprawie danych).

Przed przeprowadzeniem badania wyraźnie informujemy o zachowaniu anonimowości. W celu zapewnienia anonimowości nasi partnerzy analizują wyniki badań zachowując ich anonimowy charakter. Jako zleceniodawcy otrzymujemy wyłącznie łączne i anonimowe analizy i nie mamy możliwości odniesienia się do Twojej osoby jako uczestnika badania. Wobec naszych partnerów nie mamy również prawa do wydawania poleceń.

Badania ankietowe przeprowadzane w formie elektronicznej: W przypadku badań ankietowych przeprowadzanych w formie elektronicznej techniczne dane dostępu przekazane przez Twoją przeglądarkę są zapisywane automatycznie, np. nazwa Twojego operatora usług internetowych, data i godzina dostępu do narzędzi badania ankietowego i/lub dane dotyczące rozpoznania zastosowanego systemu przeglądarki/systemu operacyjnego. Serwer internetowy zapisuje przy tym oczywiście również Twój adres IP, który teoretycznie może umożliwić przyporządkowanie do Twojej osoby. Jednakże nie dochodzi ani do łączenia danych dostępu z Twoimi wynikami ankiety lub innymi źródłami danych ani analizy tych danych lub ich przekazania do nas jako zleceniodawcy. Zapisywanie danych dostępu jest konieczne z przyczyn technicznych w celu przygotowania sprawnego procesu badania ankietowego przeprowadzanego w formie elektronicznej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Dane te przechowywane są wyłącznie przez okres, w którym są potrzebne w celu osiągnięcia powyższych celów. Twój adres IP zapisany jest przez okres maksymalnie 7 dni. W ramach badań ankietowych przeprowadzanych w formie elektronicznej nasi partnerzy poinformują Cię odrębnie o ewentualnym dalszym, istotnym pod względem technicznym, przetwarzaniu danych (np. stosowaniu „ciasteczek”).

Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach po uzyskaniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, poza tym na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, włącznie z bezpośrednim kontaktem (w celach promocyjnych) na adres e-mail i/lub telefonicznie.

Przetwarzanie danych poza procesem w zakresie badania ankietowego: Jeżeli w trakcie ankiety przesłanej na adres e-mail za pomocą formularza kontaktowego lub prowadzonej telefonicznie skontaktujesz się z naszym partnerem np. odnośnie do pytań dotyczących procesu w zakresie badań ankietowych lub dobrowolnie przekażesz mu (np. udział w grze z nagrodami) inne dane osobowe, wówczas przekazane przez Ciebie informacje zostaną zapisane wyłącznie w tym celu i ew. na wyłączną odpowiedzialność naszego partnera w zakresie ochrony danych. Dane te oraz odpowiedzi/informacje udzielone w ramach danej ankiety będą przechowywane osobno. Również w tych przypadkach nie zostaną nam, jako zleceniodawcy, przekazane żadne dane osobowe, chyba że wyrazisz na to zgodę.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?
Badania ankietowe przeprowadzamy przestrzegając odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ostrożności a dane zabezpieczone są przede wszystkim przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i zmianą przez nieupoważnione osoby, jak również przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed nieupoważnionym ujawnieniem lub przetwarzaniem. Badania ankietowe w formie elektronicznej przeprowadzane są przy zastosowaniu nowoczesnych technologii szyfrowania.

Kto otrzymuje Twoje dane i czy dane te przekazywane są do krajów trzecich?
Zapisane dane z ankiety przetwarzane są wyłącznie przez partnera, który otrzymał od nas zlecenie na jej przeprowadzenie i nie są przekazywane osobom trzecim. Przeprowadzając badania ankietowe nasi partnerzy, bez ograniczenia anonimowości, ściśle stosują się do naszych zaleceń (podmiot przetwarzający dane, art. 28 RODO).

Jak długo dane pozostają zapisane?
Szczególne znaczenie mają dla nas zasady unikania przesyłania danych i minimalizacji danych. Dane osobowe zapisane są wyłącznie przez okres, w którym jest to wymagane w celu wykorzystania danych. Nasi partnerzy są zobowiązani przede wszystkim do niezwłocznego usunięcia zasobów danych, np. ewentualnych danych kontaktowych przekazanych w celu skontaktowania się z badanymi osobami (np. nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

Jakie prawa Ci przysługują?
Jako osoba zainteresowana przysługują Ci prawa do informacji, usunięcia, skorygowania danych i inne prawa, z którymi szczegółowo możesz zapoznać się w naszych ogólnych „wskazówkach dotyczących ochrony danych grupy przedsiębiorstw MEWA” i zawsze możesz dochodzić tych praw w formie pisemnej lub elektronicznej od nas lub od naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.
Zawsze masz prawo do odwołania ew. udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Poza tym przysługuje Ci prawo wyrażenia sprzeciwu, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Zawsze możesz sprzeciwić się prowadzonym działaniom w obszarze badań rynku/bezpośredniego marketingu (np. mailingu).

Informacja dotycząca prawa sprzeciwu
Zawsze masz prawo do złożenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów), jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

W przypadku złożenia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że udowodnimy, iż zachodzą bezwzględne przesłanki podlegające ochronie, które mają wyższy priorytet niż Twoje interesy, prawa i swobody lub jeżeli dane przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń prawnych, korzystania z roszczeń prawnych lub zabezpieczenia roszczeń prawnych (ponowne wyważenie).

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu badania rynku/bezpośredniego marketingu, zawsze masz prawo do złożenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania Twoich danych osobowych do takich celów reklamowych. Uwzględnimy ten sprzeciw w przyszłości w nieograniczonym zakresie i bez ponownego wyważania interesów. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach badania rynku/bezpośredniego marketingu.

W każdej chwili możesz wystosować do nas swój sprzeciw bez zachowania określonej formy. Wystarczy tylko wysłać e-mail na adres: ochronadanychosobowych@mewa-service.pl